Головна | Правила | Додати твір | Новини | Анонси | Співпраця та реклама | Про проект | Друзі проекту | Карта сайта | Зворотній зв'язок

Сковорода як предтеча нової літератури

Уся творчість Ск. є віддзеркаленням його філос поглядів. Оригінальні філос ідеї Ск виявились і в системі його педагогічних поглядів, заякими головне завдання вчителя -розпізнати природні здібності дитини. У ліриці Ск – представник класичного бароко. Його лірика –це лірика внутрішнього світу людини ,що роздумує над вічним питанням буття. Основні тематичні розділи поезії Ск –пейзажна, філософська, сатирична, духовна, історико-політична лірика. Новаторським є розширення системи худ засобів: символізація, метафоризація ліричних і ліро-епічних творів. Різножанровість поезій, її тематичне багатство й особливості поетичної мови становлять визначальні риси спадщини митця.
Мову творчості Ск часто називають філософією слова, та йсам він вважав слово і матеріальним, і невловимим, і вічним. У його творах легко знати риси традиційної церковнослов’янської книжності, що поєднується з народнопісенними метафорами, епітетами, народними прислів’ями як елементами мовної палітри творів. Немало по-філософськи ємних висловів Ск збагатили скарбницю укр афористики.
3.Ознаки нової літературної доби в укр. поезії першої пол. ???
Цей період у розвитку укр.поезіїї хар-ть такі риси: 1)співіснування і літ процесі традицій класицизму, романтизму і частково реалізму. 2)популярність бурлескно-травестійної манери письма. 3)тенденція до вживання живої народнорозмовної мови.
Котляревський (К) є одним із фундаторів нової укр. літератури, а його «Енеїда» - найвидатнішим досягненням укр. поезії тго періоду і початкомнац відродження українців. Новаторство К виявилося перш за все у нац забарвленні етнографічного матеріалу, можливості двопланового прочитання поеми. К вдалося не просто відтворити життя українців того часу, а й передати дух народу завдяки використанню живої народнорозмовної мови, а саме київсько-полтавського діалекту. У мовній тканині твору вдало поєднуються багата народна фразеологія, лексика з давніми традиціями укр. віршування. «Енеїда» К є новим етапом розвитку укр. силабо-тонічного віршування. Отже «Енеїда» є новим, самобутнім літ. Явищем, що було суголосним новій історичний добі, сприяло пробудженню нац свідомості в освічених верствах укр. громадянства. Це перша друкована книга, написана живою мовою, перша високохудожня поема. К є зачинателем нової укр. літератури новою мовою – живою народною, що стала знаменною сторінкою в історії укр. літератури.
Романтизм став тією течією, що найбільш повно виявила свої особливості в укр. поезії даного періоду і повністю вкладалась в європ. контекст. Для авторів цього напрямку характерне оригінальне переосмислення традиційних тем і оновлення тематики поезії. У центрі їхньої уваги історичне минуле України, фольклор, сильна особистість у виняткових обставинах, фантастика, божевілля, містифікація смерті. Ця течія сприяла виникненню в укр. тогочасній літератури нових жанрів: ліро-епічної поеми, балади, елегії, літ пісні, романсу, віршованої казки. Характерним для тогочасної поезії було літ обігрування мотивів чеських, румунських, грецьких народних пісень (грецька пісня Костомарова). У літ критиці існує поділ укр. романтиків на школи: 1)Харківська(Петренко, Боровиковський) 2)Київська (Шевченко, Куліш) 3)Західно-Укр (Шашкевич, Вагилевич)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© 2000–2017 "Литература"